Szkoła Podstawowa im. Kazimiery Augustynowicz w Popowie Kościelnym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie ma zastosowanie do strony http://psppopowo.pl
Data publikacji strony internetowej: 2019-10-08.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-20.
Dane adresowe podmiotu publicznego:
Popowo Kościelne 60
07-203 Somianka
tel.: +48 512 258 227
szkola@psppopowo.pl

 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-08-20
Deklarację przygotowano na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
• część nagłówków artykułów nie ma odpowiedniej struktury,
• część obrazów nie posiada odpowiednich opisów,
• strona zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych do końca 2021 roku

 

Wyłączenia:

• strona nie zawiera filmów
• strona nie ma aplikacji mobilnych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Anna Mazurkiewicz, szkola@psppopowo.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 512 258 227. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.
Żądanie powinno zawierać:

• dane osoby zgłaszającej żądanie,
• wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
• sposób kontaktu,
• jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.