Szkoła Podstawowa im. Kazimiery Augustynowicz w Popowie Kościelnym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie ma zastosowanie do strony http://psppopowo.pl
Data publikacji strony internetowej: 2019-10-08.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-20.
Dane adresowe podmiotu publicznego:
Popowo Kościelne 60
07-203 Somianka
tel.: +48 512 258 227
szkola@psppopowo.pl

 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-08-20
Deklarację przygotowano na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
• część nagłówków artykułów nie ma odpowiedniej struktury,
• część obrazów nie posiada odpowiednich opisów,
• strona zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych do końca 2021 roku

 

Wyłączenia:

• strona nie zawiera filmów
• strona nie ma aplikacji mobilnych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Anna Mazurkiewicz, szkola@psppopowo.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 512 258 227. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.
Żądanie powinno zawierać:

• dane osoby zgłaszającej żądanie,
• wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
• sposób kontaktu,
• jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

UE
Skip to content